"

Log in

Plusklas

Plusklas en uitdaging?!

Waarom is dat nou zo belangrijk? Als een kind de leerstof makkelijk doorloopt, dan is dat toch alleen maar fijn?

Het kind haalt goede cijfers, dus… wat is het probleem?
Als wij onze kinderen alleen te makkelijk werk geven, dan kunnen er allerlei ontwikkelingsproblemen ontstaan, die vergaande gevolgen kunnen hebben voor het vervolgonderwijs, de toekomstige baan en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

 

.

Problematiek

hangmatOm een paar voorbeelden te geven van problemen die kunnen ontstaan bij verveling en onderstimulering:
Kinderen gaan in een denkbeeldige hangmat liggen, spannen zich nauwelijks in, worden lui, leren niet doorzetten, leren hun eigen grenzen niet kennen, halen geen voldoening uit een hoog cijfer, waar ze nagenoeg niets voor hebben hoeven doen, lopen in het vervolgonderwijs tegen problemen aan bij het leren, kunnen niet omgaan met teleurstellingen en hebben door dit alles geen goed zelfbeeld! Voor ons redenen genoeg om hier mee aan de slag te gaan!

Werkgroep

Vanuit het team heeft juf Marije hier met een werkgroep van ouders een serieuze start mee gemaakt. In teamvergaderingen is hier uitgebreid over gesproken en samen hebben we gekeken naar de leerbehoefte van onze kinderen en de expertise die we daar voor nodig hebben.
We zijn tot de conclusie gekomen dat we, voor een goede begeleiding van onze kinderen, behoefte hebben aan experts. De kennis en de tijd ontbreekt om dit binnen de klas alleen door leerkrachten te organiseren.

Plusklas

We zijn dus door de hele school begonnen met het werken in plusklassen. Voor de onderbouw beperken we dit tot korte momenten buiten de klas, om het pluswerk vervolgens binnen de veilige, vertrouwde groepssfeer voort te zetten.
De bovenbouw werkt ongeveer een dagdeel per week buiten de klas in de plusklas en maakt de opdrachten die hieraan verbonden zijn, binnen de klas en thuis verder af.

(Leer)doelen

We hebben 4 belangrijke doelen voor onze plusklas opgesteld:

  1. Aansluiten bij de leerbehoeften van een kind (uitdaging).
  2. Leren leren.
  3. Je eigen mogelijkheden en grenzen verkennen, om zodoende een goed zelfbeeld te ontwikkelen.
  4. Presenteren en overdragen van kennis.

 

Plusklas in de praktijk

Samenwerking met experts.

In groep 1 en 2 krijgen de kinderen brainspelletjes aangeboden buiten de klas en verwerken dit in de klas. Dit staat ingepland op hun weektaak. ook de leerkracht zal tijdens instructies meer uitdagende en complexere vragen stellen aan deze leerlingen.

In groep 3,4 en 5 werken de leerlingen een half uur en soms een uur per week buiten de klas in de plusklas. en krijgen in hun weektaak 30 minuten om het werk te maken tijdens de schoolweek.

In schooljaar 2014-2015 zullen de kinderen van groep  6,7 en 8 anderhalf uur per week werken in de Plusklas met de experts op onze school.

Daarnaast is er natuurlijk ruimte in klas om verder te werken aan de opdrachten die de Plusklas met zich mee brengt.

 

Onderbouw:

plusklas-dominiqueOuders (o.a. uit de werkgroep) hebben zich beschikbaar gesteld om met de kinderen te werken aan uiteenlopende thema’s. Voor de onderbouw gaat dat om thema’s als het menselijk lichaam en het heelal, reptielen, filosofie etc. Dit wisselt per jaar en beschikbaarheid van  experts.

Ook hebben we de methode ‘Levelspel’ aangeschaft. De kinderen krijgen nieuwe opdrachten in de vorm van spellen geïntroduceerd in de plusgroep buiten de klas en worden door de leerkrachten binnen de klas begeleid en aangestuurd om deze opdrachten verder uit te diepen.

Bij binnenkomst in groep 1 wordt de ouders gevraagd een lijst in te vullen waarbij het doel is om een kleuter met een ontwikkelingvoorsprong vroeg in beeld te krijgen zodat wij de leerling een passend aanbod kunnen geven. Door de leerkracht ook de lijst in te laten vullen en het gesprek wat daarna volgt tussen de leerkracht en de ouder over de screeningslijst, hopen wij dit eerder te kunnen bereiken.

 

 

Bovenbouw:

reageerbuisEén expert uit de werkgroep geeft aan de kinderen van groep 6 t/m 8 lessen waarbij de kinderen leren hoe ze een onderzoek op moeten zetten. Onderwerpen waarbij kinderen kennis maken met dingen als: fotosynthese, biochemie, cellen, microscoop gebruik, moleculen en atomen. Maar ook programmeren, websites bouwen. per jaar wordt een programma opgesteld. Dit is ook afhankelijk van de beschikbaarheid en mogelijkheden van de experts.

 

 

 

 

 

 

Plusklas O2A5 Giessenlanden:

 

De directeuren en leerkrachten van Giessenlanden zijn bij elkaar gekomen en hebben gesproken over een samenwerking tussen de scholen Met betrekking tot de meer begaafde leerlingen. 

Deze leerlingen van de groepen 7 en 8 zullen elkaar een keer per week ontmoeten in onze plusklas Giessenlanden.

Vanaf  januari 2015 gaat de plusklas onder leiding van juffrouw Anita Groen op de woensdagmorgen van start. Voor de plusklas is een ruimte vrijgemaakt op de OBS Klim-op. Juffrouw Marije Ruben ondersteunt ons als meerbegaafdenspecialist.

In samenwerking met experts bieden we 2 modules tegelijk aan, zodat we 30 kinderen uitdagende lessen kunnen aanbieden. Dit jaar 2014-2015 zijn wij gestart met schaken en leren onderzoeken.

Vanaf december 2014 zijn wij gestart met een website over en voor de plusklas. www.plusklas-giessenlanden.nl

Op deze website wordt alle informatie over onze plusklas Giessenlanden weergegeven.

  

Toetsen, huiswerk en leren leren:

plusklas-gymDe kinderen krijgen na iedere les huiswerk mee. Ook sluiten ze een aantal modules af met een pittige toets, waarvoor echt geleerd moet worden. Dit is behoorlijk veel werk en vraagt van de kinderen dus ook dat ze thuis (veel) extra tijd moeten besteden aan het leren en het maken van opdrachten.

Van de ouders vragen wij hun kind aan te moedigen om door te zetten, ook als het een keer te veel, of te moeilijk is!


Cito en selectie:

Na de februari Cito toetsafname van ons leerlingvolgsysteem wordt gekeken welke kinderen in aanmerking komen om deel te nemen aan de plusklas Giessenlanden
De kwaliteit van ons onderwijs moet gewaarborgd worden, dus de resultaten moeten wij blijven verantwoorden naar ouders, kinderen en inspectie. Voor deze selectie is een commissie samengesteld en een daarbij behorende procedure.

volg ons op twitter
volg ons op facebook
Find us on Facebook
Follow Us