"

Log in

Activiteiten

vr feb 22 @12:00 - 05:00PM
Leerlingen 12.00uur vrij
ma feb 25 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
di feb 26 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
wo feb 27 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
do feb 28 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie

Dalton

Competenties voor de toekomst:

'Je kunt beter iemand leren om met nieuwe machines om te gaan dan om één machine te bedienen, dat zegt onderwijskundige drs. Hester Stubbé. (uit: TNOtime najaar 2012) Op dit moment gebeurt veelal het laatste, maar onze maatschappij heeft steeds minder ruimte voor dit soort werknemers. De monteur die vroeger een jaar lang met hetzelfde type auto aan de slag was, wisselt nu per week of dagelijks van activiteit. Een verpleegkundige heeft voortdurend te maken met nieuwe apparatuur, afspraken rond hygiëne, veiligheidsvoorschriften, enzovoort. Ze moeten zich dus blijven ontwikkelen legt Stubbé uit.

Ook ons (Dalton)onderwijs moet in beweging blijven en zich aanpassen aan de eisen van nu en de toekomst:
Door ons Daltononderwijs komen onze leerlingen al vroeg in contact met competenties die ze in de toekomst nodig zullen hebben.
De drie Daltonpijlers geven ons richting op welke manier wij dit kunnen doen

Binnen de Daltonvereniging zijn leerkrachten, ouders, directeuren en wetenschappers actief om met elkaar te onderzoeken en te bepalen wat daltononderwijs nu precies inhoud en hoe deze aan te passen aan de tijd van nu en de toekomst.
Zij hebben daarvoor 6 kernwaarden als uitgangspunt gekozen:
1. Vrijheid in gebondenheid/ verantwoordelijkheid en vertrouwen
2. Zelfstandigheid
3. Samenwerken
4. Reflectie
5. Effectiviteit-doelmatigheid
6. Borging
De laatste drie kernwaarden zijn sinds vorig jaar toegevoegd.
Wij zihelenparkhurstjn een van de eerste scholen die volgens deze 6 kernwaarden gevisiteerd zullen worden.
Dit jaar hebben wij ons tot doel gesteld om voor onze school de startkwalificatie te halen als gecertificeerde Daltonschool. Een intensief traject , waarbij altijd de kwaliteit van ons onderwijs voorop blijft staan. Wij doen mee als "pilotschool", waarbij wij op de 6 kernwaarden worden gevisiteerd.
Daltononderwijs geven vraagt een specifieke pedagogische houding van leerkrachten.
In de Daltonpedagogiek is de rol van de leerkracht meer coachend en begeleidend en minder puur gericht op kennisoverdracht. Deze taakopvatting vloeit voort uit het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan Dalton.

Het Daltononderwijs bewijst al honderd jaar lang haar waarde. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1886-1973). Haar ideeën over individuele en niet-klassikale ontplooiing van kinderen baseerde ze op haar ervaringen als leerkracht. In 1905 werkte ze op schooltjes met slechts 1 klas, met kinderen van verschillende leeftijden. In die situatie was zelfstandig werken noodzakelijk, maar al snel raakte ze ervan overtuigd dat deze aanpak voor alle kinderen goed was. Tussen 1913 en 1915 werkte Parkhurst in Italië met de beroemde pedagoge Maria Montessori en kregen haar ideeën een pedagogische grondslag. Enkele jaren later legde ze haar visie op onderwijs vast in het boek 'Education on the Dalton Plan' (1922).

 

Aspecten van de Daltonpedagogiek

• Vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren
• Het pedagogisch handelen gaat uit van het vermogen van de mens tot leren. Dit blijkt onder andere uit keuzevrijheid van leerlingen gedurende een deel van de dag.
• De ruimte is ingericht voor zelfstandig werken en samenwerken
• Zelfstandig en samenwerkend leren krijgen veel aandacht in het curriculum
• Uit gedrag van de leerlingen blijkt dat zij gewend zijn aan vrijheid van handelen binnen grenzen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit verantwoordelijkheid voor het eigen werk en dat van anderen.
• Leerlingen houden leeractiviteiten en resultaten zelf bij.

Mensbeeld


Dalton gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische samenleving. Volgens de Daltonpedagogiek zijn kinderen in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling. Dat gebeurt stap voor stap, met heldere afspraken tussen leerkracht en individuele leerling. De leerkracht biedt veiligheid en structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren. Daardoor krijgt deze de ruimte om zich persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen.

gerichtleren

Vrijheid in gebondenheid

 

Grenzen stellen:


Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. 'De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen', zei pedagoge Helen Parkhurst al in 1922. De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren.

Verantwoordelijkheid leren:


Vrijheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het verantwoording af aan de leerkracht.

Stap voor stap:


Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, samenleving, schoolplan en dergelijke.

 

zelfleren

Zelfstandigheid

Zelfstandige mensen:

Het Daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het Daltononderwijs rekening mee.

 

Zelfstandig werken:


Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op Daltonscholen, naast samen met de juf, ook zelfstandig gewerkt. De leerkracht onderzoekt steeds wat ieder nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling. Het initiatief kan zowel bij de leerling als leerkracht liggen.

 

 

samenleren

Samenwerking

 

Respect voor de ander:

 

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken.

Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving.

 

 

Film

In onderstaande film kunt u zien op welke manier wij onze Daltonpijlersvorm geven: